พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และม.6

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนวิทยานุกูลนารีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรวมไปถึงพิธีบายศรีสู่ขวัญเรียกขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยนายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี