ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภโชค เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประกายดาว หาดยาว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวชุลี ยุงทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

พลตำรวจสุริยัน จันเกิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและอำนวยการ

นายไพฑูรย์ เรืองนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชรี ประภาศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า กสร.

นางพรทิพา ธูปมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิดาภา จุลพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนัญรัตน์ ทองคำสุก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจมาศ ชมภู

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวผกาพันธ์ เพ็งพุฒ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพิลาศ ธรรมสถิตย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประนอม บัวแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภูริศา คำคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัฒนา ประสานทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนัญญา จันทรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์

ครูชำนาญการ

นางสาวจิรวดี แก้วมี

ครูชำนาญการ

นางสาววนิดา คำเก่า

ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา ว่างทุกข์

ครู

นายวายุพัดส์ สังขนาด

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปิยกมล อัตตะชีวะ

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า กสร.

นางประภาพร นาคสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเอื้อง พันธ์โสดา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิศมัย ปรางศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญใจ ศรีเลย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนาตยา รัศมี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญญาภรณ์ พฤทธสาโรช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐณิชา ปิ่นสี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภาวิกา นนท์ดารา

ครูชำนาญการ

นางจีรนัน เสียงไพเราะ

ครูชำนาญการ

นายวิเวก ยูงทอง

ครูชำนาญการ

นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน

ครูชำนาญการ

นางสาวรจนา บุญราชแขวง

ครู

กลุ่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกนกลักษมณ์ ผ่านผิว

ครูชำนาญการ หัวหน้า กสร.

ภาษาอังกฤษ

นางศรัญญา พีรปัญญกุล

ครูชำนาญการ

ภาษาอังกฤษ

นางปรีชาพร ปรีดาฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม

ครูชำนาญการ

ภาษาอังกฤษ

นางจิตประสงค์ โชติวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาจีน

นายบุญเรียง สิทธิ์ทองสี

ครูชำนาญการ

ภาษาอังกฤษ

นางกุลหญิง วงศ์ศีลธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวจุฑาธิป จารุเดชา

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

นางกาญจนา คุ่ยต่วน

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวพชรพรรณ เชื้อตระกูล

ครู

ภาษาอังกฤษ

นางสาวพัชรินทร์ เพชรกันหา

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

นางสาววริชา ประทีปวัชรวงศ์

ครู

ภาษาอังกฤษ

นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์

ครู

ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวนลิตา จำปา

ครู

ภาษาจีน

นางสาวนิภาพร วันแต่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวนาฏอนงค์ ตาลสุก

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิราภรณ์ คำผอง

ครู

ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวจีรพัฒน์ พูลยอด

ครู

ภาษาอังกฤษ

นางสาวดวงดาว คุ้มภัย

ครูชำนาญการ

ภาษาอังกฤษ

นางสุวณีย์ สุขสี

ครูชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา แก้วภิรมย์

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

นายชูเกียรติ สีแก้ว

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

นางสาวกันตพร รุกขวัฒนกุล

ครูผู้ช่วย

ภาษาจีน

นายอชิระวุทธิ์ โชคบุณยสิทธิ์

อัตราจ้างสอน

ภาษาญี่ปุ่น

นายพัทธพล ทองเกิด

อัตราจ้างสอน

ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวสมิตา ภักดี

อัตราจ้างสอน

ภาษาจีน

นางสาวชนิดาภา ทองวิชิต

อัตราจ้างสอน

ภาษาอังกฤษ

นางสาวรดารัตน์ ลิ้มสุข

อัตราจ้างสอน

ภาษาจีน

นางสาวศศิธร คำแก้ว

อัตราจ้างสอน

ภาษาอังกฤษ

นางสาวพรพรรณ สุวรรณภพ

อัตราจ้างสอน ครูผู้ช่วย ปฎิบัติการสอน ห้องเรียนพิเศษ MEP

สาขาคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวัลย์ ทองบ่อ

อัตราจ้างสอน ครูผู้ช่วย ปฎิบัติการสอน ห้องเรียนพิเศษ MEP

สาขาวิทยาศาสตร์

กลุ่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางเกวลิน พาหา

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า กสร.

ฟิสิกส์

นายศิลปชัย กำแพงแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

ฟิสิกส์

นางอรวรีย์ พันธ์ประยูร

ครูชำนาญการพิเศษ

ฟิสิกส์

นางสาวสุริยา กลมกลิ้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ฟิสิกส์

นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนวิชัย

ครูชำนาญการ

ฟิสิกส์

นางฐิติวัลคุ์ สีหไตร

ครูชำนาญการ

ฟิสิกส์

นางสาววิรัลยุพา ทองพัด

ครู

ฟิสิกส์

นางสาววราภรณ์ อุ่นพา

พนักงานราชการ

ฟิสิกส์

นางวัชรี ทองมา

ครูชำนาญการพิเศษ

เคมี

นายศักราช ชาติชำนาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

เคมี

นายพงษ์ดนัย มุ้ยพรม

ครูชำนาญการ

เคมี

นางเฉลี่ย หาญเชิงชัย

ครูชำนาญการ

เคมี

นางสาวอัญชลี คงยัง

ครูชำนาญการ

เคมี

นายสะพรั่งพงศ์ จินดาจำนง

ครูชำนาญการพิเศษ

ชีววิทยา

นางสุวรรณา แก้วมนต์

ครูชำนาญการพิเศษ

ชีววิทยา

นางสาวเมธิยา อุทำกา

ครูชำนาญการพิเศษ

ชีววิทยา

นายเกรียงไกร สมคำ

ครู

ชีววิทยา

นางสาวเรียม จันปุญนะ

ครู

ชีววิทยา

นายสุธี พลมาศ

ครูชำนาญการ

ชีววิทยา

นางสาวลำพรวน ภาษิต

ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

นางสุภาพร หู้เต็ม

ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

นางนนทยา ศรีศักดา

ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

นางสาวจินตนา วันสาร

ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

นางนุจรี บุญช่วยสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

นางอัญชลี เรืองไชย

ครูชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

นางสาวกฤษณา มะหามาตร์

ครู

วิทยาศาสตร์

นางสาวสายลม อมฤก

ครู

วิทยาศาสตร์

นายอรรถวิทย์ พินิจนัย

ครูชำนาญการพิเศษ

คอมพิวเตอร์

นางอมรรัตน์ วรรณา

ครูชำนาญการพิเศษ

คอมพิวเตอร์

นางวสุนธรา สิทธิเกษร

ครูชำนาญการพิเศษ

คอมพิวเตอร์

นางสุพรณ์ นวลเชย

ครูชำนาญการพิเศษ

คอมพิวเตอร์

นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์

ครูชำนาญการ

คอมพิวเตอร์

นางกัญญาธร ยมยิ่ง

ครูชำนาญการ

คอมพิวเตอร์

นางสาวศศิกานต์ ปิ่นสุข

ครู

คอมพิวเตอร์

กลุ่สาระการเรียนรู้สังคม

นางสาวมณีรัตน์ ช่างทอง

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า กสร.

นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรัตน์ ศิลกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพิน กองสี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ ไพเราะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาลิน มาจาก

ครูชำนาญการ

นางสาวสุภรัตน์ เกศณรายณ์

ครูชำนาญการ

นางสาวดวงดี ชายเรียน

ครูชำนาญการ

นางจุรารัตน กระตาก

ครูชำนาญการ

นางสาวธนาศรี ก้อนทอง

ครู

นายพงษ์อนันต์ นพมาก

ครู

นายอภิวุฒิ วงศ์นคร

ครู

นางสาวนวลละออ สินเพียง

พนักงานราชการ ช่วยราชการที่ สพม.พช.

กลุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุพัชราวดี ไกรโชค

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า กสร.

บรรณารักษ์ สอน คหกรรม

นายปัญญา นนท์ดารา

ครูชำนาญการพิเศษ

อุตสาหกรรม

นายตระกูล เบาะโต้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

อุตสาหกรรม

นางสาวสาวิตรี ศรีเพชร

ครูผู้ช่วย

คหกรรม

นางมุกดา จีรัตน์

ครูชำนาญการ ชรก.จ.น่าน

อุตสาหกรรม

อรพิน หนูแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายอวิรุทธิ์ ผ่านผิว

ครูชำนาญการ หัวหน้า กสร.

นายชัชวาลย์ มาอยู่วัง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทธิพงค์ เทียนสีม่วง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางแววดาว ชูสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล ทิพนนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยานันท์ ปิ่นสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์

ครูชำนาญการ หัวหน้า กสร.

นาฎศิลป์

นายสมาน ประดับวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ดนตรีสากล

นายสมคิด เสาองค์

ครูชำนาญการ

ทัศนศิลป์

นายวีระ สิงหนารถ

ครูชำนาญการพิเศษ

ศิลปศึกษา

นางกฤตยวรรณ ต่อวาส

ครูชำนาญการ

ดนตรีไทย

นางสาวธันยพร วิทยเขตปภา

พนักงานราชการ

ทัศนศิลป์

ลูกจ้าง / พนักงาน

นางสาวปาณิสรา ชื่นใจ

พนักงานปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ MEP

นางสาวจารุณี ศรีสมร

พนักงานจัดทำข้อมูลประเมินผล

นางสาวอัจฉรา คำยา

พนักงานพัสดุ

นายศักรินทร์ สุขสวัสดิ์

พนักงานธุรการ(กิจการนักเรียน)

นางสาวบุตรสดี สีหะวงษ์

พนักงานการเงินบัญชี

นางสาวพิมพกานต์ นวลมา

พนักงานธุรการ(วิชาการ)

นายอำพล คำโสม

พนักงานปฏิบัติการ

นายคามิน เมืองทอง

พนักงานปฏิบัติการทางภาษา

นายเกียรติศักดิ์ ทองติด

พนักงานปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ สสวท.ม.ปลาย

นายรักษ์พงศ์ มิยา

พนักงานปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ สสวท.ม.ต้น

นางสาวศศิกานต์ ชนะมาร

พนักงานธุรการ

นางสาวชลลดา ชัชวาล

พนักงานช่วยการพยาบาล

นายบัณฑิต สระทองเทียน

พนักงานโสตทัศนศึกษา(ICT)

นายชัชวาลย์ ช้อนไชย์

พนักงานขับรถ

นายศุภสิทธิ์ เมืองจันทร์

พนักงานโสตทัศนศึกษา(ICT)

นายวินัย วรขัน

พนักงานธุรการ 4/ลูกจ้างประจำ

นางปภาวี พิภักดิ์

พนักงานบริการทั่วไป

นายชัยชาญ จันทร์จวง

พนักงานบริการทั่วไป

นายบุญจันทร์ แสนสีแก้ว

พนักงานบริการทั่วไป

นายวัง บุตรพรม

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวเพียงดาว ยังคง

พนักงานบริการทั่วไป

นางคำเพียร สุกเมือง

พนักงานบริการทั่วไป

นายสมทรง บัวแก้ว

พนักงานบริการทั่วไป

นายเอกรักษ์ คงขาว

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวนกเล็ก สดใส

พนักงานบริการทั่วไป

นายประดัง โป๊ะคงมี

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวมงคล อุตกันภัย

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาววาสนา นาคสีสุก

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวกฤษณา มาอยู่วัง

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาววาธิณี ประดับวรรณ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสารวิน ผิวทองงาม

พนักงานบริการทั่วไป

นายกนกวัตต์ อินทะกนก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พลศุกร์สิริ สุกทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายจินตวัตต์ อินทะกนก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวุฒิ สุขเสมอ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
Scroll to Top