ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์

logowkpng.png

ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์” ผู้ประทานชื่อ คือ พระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาลมลฑลเพชรบูรณ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 เปิดทำการสอนในบริเวณทำเนียบ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2552 ได้ถูกปรับปรุงเป็นลานเพชรปุระ) โดยความอุปการะของพระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาล มลฑลเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ
ปี พ.ศ. 2459 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโทประยูร ภมรมนตรี) ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยานุกูลนารี” ปัจจุบันใช้ตามระเบียบการเรียกชื่อโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการว่า “โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์”
ปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน ในที่ดินประมาณ 27 ไร่ หน้าแขวงการทางเพชรบูรณ์ ในงบประมาณ ก.ค.ส. 2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนแบบตึก 2 ชั้น 26 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนแบบตึกหลังแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาววิเชียร ชมภู เป็นอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2520 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการ ได้ขอพื้นที่ราชพัสดุขยายเนื้อที่ไปทางบริเวณด้านหลังประมาณ 72 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 99 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

อักษรย่อ ว.ก.

สัญลักษณ์ ประกอบด้วย เพชรและกุหลาบ สื่อความหมายดังนี้ เพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง บริสุทธิ์และมีค่าสูง แทนสถาบันของเรา ที่ตั้งมั่น มีรากฐานอันมั่นคง มุ่งมั่นอบรมกล่อมเกลานักเรียนด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์เพื่อเกียรติคุณ และศักดิ์ศรีของจังหวัดเพชรบูรณ์ กุหลาบ มีสีสวย กลิ่นหอม มีหนามแหลมคม เปรียบได้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้พยายามสั่งสอนอบรมให้เป็นผู้มีมารยาทงามมีจิตใจอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีความรู้เป็นเลิศ
ธงประจำโรงเรียน มีสีแดงและขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียนกุหลาบ มีสีสวย กลิ่นหอม มีหนามแหลมคม เปรียบได้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้พยายามสั่งสอนอบรมให้เป็นผู้มีมารยาทงาม มีจิตใจอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีความรู้เป็นเลิศ
สีประจำโรงเรียน สีแดง หมายถึง ความเสียสละ เข้มแข็ง อดทน สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ จริงใจ บริสุทธิ์ใจ

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ อัตลักษณ์“มารยาทงาม ความรู้ดี มีคุณธรรม น้อมนำพอเพียง”
เอกลักษณ์ “โรงเรียนเสมือนบ้าน บูรณาการหลักพอเพียง”

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          โรงเรียนวิทยานุกูลนารี น้อมนำหลักปรัฃญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนสู่ความก้าวหน้า วิชาก้าวไกล ร้ใฃ้เทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
พันธกิจ
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เต็มตามศักยภาพ  สู่อาเซียน
          2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
          3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ
          4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมรตรฐานสากล
เป้าประสงค์
          1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เต็มตามศักยภาพ  สู่อาเซียน
          2. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
          3. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแ่ห่งการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ
          4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ปรัชญาโรงเรียน

“ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์”
“ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย”

คำขวัญ

“เรียนดี สามัคคี มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม”

คติพจน์

“เกียรติของสถาบัน ต้องยึดมั่นศรัทธา ร่วมพลังพัฒนา การศึกษาจะก้าวไกล”

ที่ตั้ง/แผนผัง

Scroll to Top