15 พฤษภาคม 2567

นายไพทูรย์ เรืองนาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1

นายไพทูรย์ เรืองนาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 Read More »

นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผาแดงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผาแดงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ Read More »

ขอแสดงความยินดี นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตระเวน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ขอแสดงความยินดี นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตระเวน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ Read More »

Scroll to Top