กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายไพฑูรย์ เรืองนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวชุลี ยุงทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางประกายดาว หาดยาว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและอำนวยการ

พลตำรวจสุริยัน จันเกิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและอำนวยการ

Scroll to Top