คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1. นายจำรอง กองสังข์ ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายพูนศํกดิ์ รังสิกรรพุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ดร.สุพจน์ ประไพเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวิทยา พัชรพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. พระราชปริยัติบัณฑิต กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9. พระครูปลัดวินัยวัฒน์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
10. นางสาวทิพย์วิภา วิชัยธนพัฒน์กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
11. นางอรวรรยา หุ่นทองกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
12. ดร.จันทร์เพ็ญ สุริยาวงษ์กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
13. นายประทิน นาคสำราญกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14. นายปัญญา นนท์ดารากรรมการผู้แทนครู
15.นายศุภโชค เข่งแก้วกรรมการและเลขานุการ
Scroll to Top