โครงการส่งเสริมศาสนพิธี และมารยาทไทย เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์