20 พฤษภาคม 2567

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกาาประจำปี 2567

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกาาประจำปี 2567 Read More »

Scroll to Top