กิจกรรม

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู้การปฏิบัติ

ดาวโหลดรูปภาพเพื่มเติม >> https://drive.google.com/driv […]

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู้การปฏิบัติ Read More »

โครงการส่งเสริมศาสนพิธี และมารยาทไทย เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการส่งเสริมศาสนพิธี และมารยาทไทย เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกาาประจำปี 2567

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกาาประจำปี 2567 Read More »

Scroll to Top