เอกลักษณ์อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

“โรงเรียนเสมือนบ้าน” ( โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูปฏิบัติหน้าที่เสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ให้การอบรม ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเสมือนบุตร)

อัตลักษณ์

“มารยาทงาม  ความรู้ดี  มีคุณธรรม”

คำขวัญ

เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คติพจน์

เกียรติของสถาบัน ต้องยึดมั่นศรัทธา

ร่วมพลังพัฒนา การศึกษาจะก้าวไกล