ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

สัญลักษณ์

ประกอบด้วย เพชรและกุหลาบ สื่อความหมายดังนี้

เพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง บริสุทธิ์และมีค่าสูง แทนสถาบันของเรา ที่ตั้งมั่น มีรากฐานอันมั่นคง มุ่งมั่นอบรมกล่อมเกลานักเรียนด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์เพื่อเกียรติคุณ และศักดิ์ศรีของจังหวัดเพชรบูรณ์

กุหลาบ มีสีสวย กลิ่นหอม มีหนามแหลมคม เปรียบได้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้พยายามสั่งสอนอบรมให้เป็นผู้มีมารยาทงาม มีจิตใจอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีความรู้เป็นเลิศ

 

สีประจำโรงเรียน

สีแดง หมายถึง ความเสียสละ เข้มแข็ง อดทน

สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ จริงใจ บริสุทธิ์ใจ