ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 2563

รายชื่อห้องเรียนออนไลน์

(รหัสวิชา, ชื่อวิชา, รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์, ชื่อครูผู้สอน)

คู่มือการใช้งาน Google Classroom 

DLTV

DLIT Classroom ม.1

DLIT Classroom ม.2

DLIT Classroom ม.3

DLIT Classroom ม.4

DLIT Classroom ม.5

DLIT Classroom ม.6