Post_งานบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3/11/2563

ไฟล์ .PDF : คลิก

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ : รับสมัครบุค

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ไฟล์ .pdf : Download

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ตำแหน่งรับสมัคร ประก

15/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คำสั่ง 679/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

คำสั่ง 678/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

คำสั่ง 669/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓