Post_วิชาการ

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)

คู่มือแนวทางการจัดกา

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

>>>> คลิ

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองหรือไม่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

หมายเลขโทรศัพท์ : 05

กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ฯลฯ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี2563

ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี63

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปี 63

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปี 63

แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางปฏิบัติตนในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนรับย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4

ระบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ประเภทรับย้ายระหว่างปี

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (9 พ.ค. 63)

ไฟล์ .pdf 01.สมัคร ม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (8 พ.ค. 63)

ไฟล์ .pdf 01.สมัคร ม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (7 พ.ค. 63)

01.สมัคร ม.1ในเขต ทา

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (6 พ.ค. 63)

  ไฟล์ .pdf 01.

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (5 พ.ค. 63)

ไฟล์ .pdf 01.สมัคร ม

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (4 พ.ค. 63)

  01.รายชื่อผู้

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 3)

ไฟล์ .pdf ประกาศเรื่

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 3)

ไฟล์ .pdf ประกาศเรื่

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 3)

ไฟล์ .pdf ประกาศเรื่

รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 3 พ.ค. 2563

 

การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ไฟล์ .pdf : Download

ประกาศ : การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ไฟล์ .pdf : Download

ประกาศ : การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ไฟล์ .pdf : Download

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1/ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี2563

ม.1 :>>>คลิ

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

15/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แจ้งคำสั่ง 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง 679/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

คำสั่ง 678/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

คำสั่ง 677/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ห้องเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

คำสั่ง 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายเรียนรู้เข้ม O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูผู้สอนในโรงเรียน

คำสั่ง 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายเรียนรู้เข้ม O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรภายนอก