ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่                   ชื่อ-สกุล ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ รวม ตำแหน่ง
1 นางเพียร คงสวัสดิ์ พ.ศ. 2458 – 5 มิ.ย. 2462 4 ปี ครูใหญ่
2 นายแถม พรหมบุญ 5 มิ.ย. 2462 – 30 ก.ค. 2466 4 ปี
3 นางเยื้อนยุบล เพชรบูรณิน 30 ก.ค. 2466 – 24 มิ.ย. 2483 17 ปี
4 นางทวี ง้าวสุวรรณ 24 มิ.ย. 2483 – 17 มิ.ย. 2491 8 ปี
5 นางบุญเผื่อ เจิงกลิ่นจันทร์ 17 มิ.ย. 2491 – 31 ก.ค. 2494 3 ปี
6 นางสาววิเชียร ชมภู 31 ก.ค. 2494 – 24 มิ.ย. 2499 5 ปี อาจารย์ใหญ่
7 นางสาวไพฑูรย์ เที่ยงศิริ 24 มิ.ย. 2499 – 16 ส.ค. 2499 2 เดือน
8 นางสาววิเชียร ชมภู 16 ส.ค. 2499 – 30 ก.ย. 2515 16 ปี
9 นางสุวิทย์ เจริญศรี 1 ส.ค. 2515 – 22 ก.ย. 2519 4 ปี
10 นางสุดยินดี พรหมประเสริฐ 24 ก.ค. 2519 – 31 ส.ค. 2520 1 เดือน รักษาการแทน อจญ.
11 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ 1 ก.ย. 2519 – 18 ก.ค. 2530 1 ปี รักษาการตำแหน่ง อจญ
12 นางสุดยินดี พรหมประเสริฐ 19 ก.ค. 2520 – 30 ก.ย. 2530 10 ปี ผู้อำนวยการ
13 นางลัดดา ตระหง่าน 1 ต.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2535 2 ปี
14 นางสมพร กระแสฉัตร 1 ต.ค. 2534 – 30 ก.ย. 2535 2 ปี
15 นางราณี โสรัตน์ 1 ต.ค. 2534 – 30 ก.ย. 2535 1 ปี
16 นางนุกูล บุญแข็ง 1 ต.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2546 11 ปี
17 นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ 1 ต.ค. 2546 – 31 ม.ค. 2554 7 ปี 4 เดือน
18 นายจำรอง กองสังข์ 16 มิ.ย. 2554 – 30 ก.ย. 2555 1 ปี 6 เดือน
19 นายชนินทร์ สะพรั่ง 1 ธ.ค.2555 – 30 ก.ย. 2555 1 ปี 10 เดือน
20 นายไพรัช ประจันเขตต์ 14 ต.ค.2557 – 30 ก.ย. 2559 2 ปี
21 นายอธิภัทร พรชัย 11 พ.ย.2559 – 30 ก.ย. 2560 11 เดือน
22 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ 1 ต.ค. 2560 – 17 เม.ย. 2561 7 เดือน รักษาการตำแหน่ง ผอ.
23 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 18 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน