ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวบังอร สายคำหน่อ
ครูธุรการ
นางสาวบุตรสดี สีหะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัจฉรา คำยา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวน้ำเพชร มูลนาค
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรยุทธ อินทะวงศ์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายธนากร จันคะณา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวลลิตา จำนงค์สุข
ครู (อัตราจ้าง)
นายบุญจันทร์ แสนสีแก้ว
นักการภารโรง
นายโอบ ปิ่นป้อง
นักการภารโรง
นางชฎาภรณ์ จันทรา
นักการภารโรง
นางพิมพ์ใจ ปิ่นป้อง
นักการภารโรง
นางปภาวี แก้วจีน
นักการภารโรง
นายชัยชาญ จันทร์จวง
นักการภารโรง
นายวัง บุตรพรม
นักการภารโรง
นางวนาภรณ์ สุขเมือง
นักการภารโรง
นางน้ำค้าง มาวงค์
นักการภารโรง
นางสาววิชชุดา อ่องยิ่ง
นักการภารโรง
นางคำเพียร สุกเมือง
นักการภารโรง
นายเอกรักษ์ คงขาว
นักการภารโรง
นายกันตนา วงศ์พันธ์
ยาม
นายพลฯศุกร์สิริ สุกทอง
ยาม
นายสมทรง บัวแก้ว
ยาม
นายกนกวัตต์ อินทะกนก
ยาม
นางสาวกมลชนก มงคลวัจน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางรัชนีวรรณ จันทร์จำนงค์
อื่นๆ
นางสาวจารุณี ศรีสมร
อื่นๆ
นางนิสามน อุทรส
อื่นๆ
นางสาวพิมพกานต์ นวลมา
อื่นๆ
นายเกษมศักดิ์ เขียวหลง
อื่นๆ
นายอำพล คำโฉม
อื่นๆ
นางสาวพรพรรณ สุวรรณภพ
ลูกจ้างชั่วคราว