ลูกจ้างประจำ

นางลาวัลย์ ศรีละโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวินัย วรขัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรวัฒน์ สังเกตุดี
เจ้าพนักงานธุรการ