ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงฤทัย สีวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรทิพย์ มาเทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑาธิป จารุเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ เพชรกันหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกุลหญิง วงศ์ศีลธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปรีชาพร ปรีดาฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิภาพร วันแต่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนาฏอนงค์ ตาลสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม
ครู ชำนาญการ
นางศรัญญา พีรปัญญกุล
ครู ชำนาญการ
นายบุญเรียง สิทธิ์ทองสี
ครู ชำนาญการ
นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางกาญจนา คุ่ยต่วน
ครู ชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา จั่นครุฑ
ครู ชำนาญการ
นางสาวกนกลักษมณ์ คำคูณ
ครู
นางสาวพชรพรรณ เชื้อตระกูล
ครูผู้ช่วย
นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์
ครูผู้ช่วย
นางสาววริชา ประทีปวัชรวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนลิตา จำปา
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิราภรณ์ คำผอง
ครูผู้ช่วย
นายพัทธพล ทองเกิด
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวณิษา ธำรงภูวดล
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวศศิธร คำแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
นายคามิน เมืองทอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์