การงานอาชีพ

นางบุษบา กวางแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกมลวัทน์ โตเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมพาน โตเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวสุนธรา สิทธิเกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรรัตน์ วรรณา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัชราวดี ไกรโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปัญญา นนท์ดารา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพรณ์ นวลเชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายตระกูล เบาะโต้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์
ครู ชำนาญการ
นายจงจัด ดวงจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางสาวมุกดา จีรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางกัญญาธร ยมยิ่ง
ครู ชำนาญการ
นางสาวศศิกานต์ ปิ่นสุข
ครูผู้ช่วย