ศิลปะฯ

นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสมาน ประดับวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมคิด เสาองค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกฤตยวรรณ ต่อวาส
ครู ชำนาญการ
นางสาวปวันรัตน์ ตระหนี่
ครู
นางสาวธันยพร วิทยเขตปภา
ครู (อัตราจ้าง)