สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุทธิพงค์ เทียนสีม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางทัศนีย์ ชาญสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล ทิพนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแววดาว ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยานันท์ ปิ่นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญลักษณ์ สมมีชัย
ครู ชำนาญการ
นายอวิรุทธ์ ผ่านผิว
ครู