สังคมศึกษา

นางสาวมณีรัตน์ ช่างทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวพร้อมจิตร สุนันทวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกศรินทร์ ภูลายยาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน กองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสากุญ สะพานทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรัตน์ ศิลกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสาลิน มาจาก
ครู ชำนาญการ
นางสาวดวงดี ชายเรียน
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุภรัตน์ เกศณรายณ์
ครู
นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณ
ครู
นางสาวธนาศรี ก้อนทอง
ครู
นายพงษ์อนันต์ นพมาก
ครูผู้ช่วย
นางสาวจินดาภา ศรีบุรินทร์
ครูผู้ช่วย
นายไพศาล รังสิกรรพุม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน