วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทรงพล นวลพุ่ม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศิลปชัย กำแพงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีวรรณ ขำคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอ๊อด ศรีมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสะพรั่งพงศ์ จินดาจำนง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักราช ชาติชำนาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัชรี ทองมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร หู้เต็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนา วันสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลำพรวน ภาษิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรวรีย์ พันธ์ประยูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกวลิน พาหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุจรี บุญช่วยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนนทยา ศรีศักดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมธิยา อุทำกา
ครู ชำนาญการ
นางพัชรินทร์ แพทย์สิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางเฉลี่ย หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการ
นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์
ครู ชำนาญการ
นายพงษ์ดนัย มุ้ยพรม
ครู
>นางสาวเรียม จันปุญนะ
ครู
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนวิชัย
ครู
นางสาวอัญชลี คงยัง
ครู
นางอัญชลี เรืองไชย
ครู
นายสุธี พลมาศ
ครู
นายเกรียงไกร สมคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤษณา มะหามาตร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสายลม อมฤก
ครูผู้ช่วย
นางสาวณิชาภัทร ลิ้มสุข
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์