คณิตศาสตร์

นางพัชรี ประภาศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายชาตรี ธูปมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนัญรัตน์ ทองคำสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชนิดาภา พรประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพา ธูปมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวผกาพันธุ์ เพ็งพุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภูริศา คำคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววัฒนา ประสานทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาศ ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประนอม บัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพิลาศ ธรรมสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ โลหะบาล
ครู ชำนาญการ
นางสาวพัชรา ตะเอกา
ครู ชำนาญการ
นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร
ครู ชำนาญการ
นางสาวจิรวดี แก้วมี
ครู ชำนาญการ
นางสาววนิดา คำเก่า
ครูผู้ช่วย
นางสาวอัจฉรา ว่างทุกข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณภัทรกาญจน์ ก่อกำลัง
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวกิตติยา จันเหลือง
ครู (อัตราจ้าง)