ภาษาไทย

นางประภาพร นาคสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย ปรางศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอื้อง พันธ์โสดาครู
ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญใจ ศรีบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภาวิกา นนท์ดารา
ครู ชำนาญการ

นางนาตยา รัศมี
ครู ชำนาญการ
นางจีรนัน เสียงไพเราะ
ครู ชำนาญการ

นายวิเวก ยูงทอง
ครู ชำนาญการ
นางสาวปัญญาภรณ์ สีดี
ครู ชำนาญการ
นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางณัฐณิชา ปิ่นสี
ครู
นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน
ครู
นางสาวรจนา บุญราชแขวง
ครูผู้ช่วย