สถานที่ตั้งโรงเรียนวืทยานุกูลนารี

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตั้งอยู่เลขที่ 208 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000 โทรศัพท์ 056-711454 โทรสาร 056-720954