วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุข นำความรู้ สู่อาเซียน

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเต็มตามศักยภาพ สู่อาเซียน
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการและ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ

  1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเต็มตามศักยภาพ สู่อาเซียน
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการและ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ

  1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ