ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563