คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ไฟล์เอกสารแบบ PDF : https://drive.google.com/…/1D6BW2l1F3dmfXb6IS5yXcRCL5…/view…
E-Book : https://anyflip.com/flsun/pvdr/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไฟล์เอกสารแบบ PDF : https://drive.google.com/…/1gE0UzjpF3Hlx_6DspsnGOSQMj…/view…
E-Book : https://anyflip.com/eewnx/meuf/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ไฟล์เอกสารแบบ PDF : https://drive.google.com/…/1-UBfReaEQE2sKqeSbi20bCVIE…/view…
E-Book : https://anyflip.com/flsun/oviu/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไฟล์เอกสารแบบ PDF : https://drive.google.com/…/1CMEkiLZd01vNGaKDHErNibxe7…/view…
E-Book : https://anyflip.com/eewnx/nbby/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ไฟล์เอกสารแบบ PDF : https://drive.google.com/…/1uCV0nkgdYFLuXrShfqvPF5Mnt…/view…
E-Book : https://anyflip.com/eewnx/xhef/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ไฟล์เอกสารแบบ PDF : https://drive.google.com/…/1JDXSIBiSGx7u35_Oj9mna4fJn…/view…
E-Book : https://anyflip.com/flsun/pjeg/