5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ห้องเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี