คำสั่ง 679/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

Read more

คำสั่ง 678/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

Read more

คำสั่ง 677/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 25652 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

Read more