คำสั่ง 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายเรียนร่วมมหาวิทยาลัย (เรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

Read more